جزئیات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه بین المللی خرید دو محموله 30/0000 تنی کود شیمیایی مونو آمونیوم فسفات گرانوله
  • مهلت دریافت سند : ۱ آذر ۱۴۰۲

دانلود فایل

  • متن آگهی:
  • شرایط:

شرکت‌ خدمات حمایتی‌ کشاورزی‌ وابسته‌ به‌ وزارت جهاد کشاورزی‌ در نظـر دارد مقـدار ٥±% ٣٠٠٠٠ × ٢ تـن‌ متریـک‌ کـود شـیمیایی‌ مونو آمونیوم فسفات گرانوله‌ (٥٢-١١ ) را از طریق‌ برگزاری‌ تجدید مناقصه‌ عمـومی‌ بـین‌ المللـی‌ یـک‌ مرحلـه‌ ای‌ خریـداری‌ نمایـد. لـذا از متقاضیان دعوت می‌ گردد جهت‌ دریافت‌ اسناد مناقصه‌ از روز سه شنبه مـورخ 23/8/1402 تـا پایـان وقـت‌ اداری‌ روز چهارشنبه مـورخ 1/9/1402 (7 روز کاری‌) با در دست‌ داشتن‌ معرفی‌ نامه‌ و ارائه‌ فـیش‌ واریـزی‌ بـه‌ مبلـغ‌ ١٢٠٠٠٠٠ ریـال در وجـه‌ شـرکت‌ خـدمات حمایتی‌ کشاورزی‌ به‌ شماره حساب ٤٠٠١٠٣٩٧٠٤٠٠٥٧٩١ ( بـه‌ شـماره شـبا ٢٥٠١٠٠٠٠٤٠٠١٠٣٩٧٠٤٠٠٥٧٩١( IR نـزد بانـک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران تحت‌ شناسه‌ شماره ٣٥٨٠٣٩٧٨٢٢٦٣٥٠٠٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦ از طریق‌ دستور پرداخت‌ ساتنا یا پایا به‌ نام شرکت‌ خدمات حمایتی‌ کشاورزی‌ به‌ آدرس تهران - خیابان گاندی‌ - کوچه‌ چهارم - شماره ١ - طبقه‌ نهـم‌ - دفتـر کمیسـیون معاملات مراجعه‌ نمایند.

ضمنا آخرین‌ مهلت‌ ارائه‌ پیشنهادات تا پایان وقت‌ اداری‌ روز شنبه مورخ 2/10/١٤٠٢ به‌ اداره حراست‌ شرکت‌ واقع‌ در طبقه‌

هشتم‌ به‌ آدرس فوق الاشاره می‌ باشد. بازگشایی‌ پاکتهای‌ پیشنهادی‌ نیز در روز یک شنبه مورخ 3/10/١٤٠٢ هجری‌ شمسی‌ راس ساعت‌ 14 در آدرس فوق الذکر خواهد بود.

ارزش تضمین‌ شرکت‌ در فرآیند ارجاع کار:

١- ارزش تضمین‌ شرکت‌ در فرآیند ارجاع کار به‌ مبلغ‌ 325000 یورو یا معادل آن به‌ هر ارز دیگری‌ به‌ غیر از دلار آمریکا بر اساس نرخ حواله‌ کالاهای‌ اساسی‌ و ضروری‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در سامانه‌ معاملات الکترونیکی‌ ارز (ETS) به‌ آدرس www.fxmarketrate.cbi.ir در تاریخ‌ 14/8/١٤٠٢ برای‌ هر محموله‌ ٥±% ٣٠٠٠٠ تنی‌ به‌ صورت تضمین‌ بانکی‌ باشد.

٢- شرکت‌ پیشنهاد دهنده در مناقصه‌ مجاز می‌ باشد تضمین‌ شرکت‌ در فرآیند ارجاع کار را بصـورت ریـالی‌ نیـز مسـتقر نمایـد. مبلـغ‌

 99405336880 ریال برای‌ هر محموله‌ ٥±% ٣٠٠٠٠ تنی، می‌ بایست‌ صرفا" توسط‌ پیشنهاد دهندگان ارائه‌ گردد.

٣- شرکت‌ پیشنهاد دهنده مجاز می‌ باشد از مطالبات قبلی‌ و قطعی‌ خود نزد این‌ شرکت‌ بعنوان تضمین‌ شرکت‌ در فرآیند ارجاع کار، پس‌ از تائید مدیر مالی‌ این‌ شرکت‌، استفاده نماید.

جهت‌ کسب‌ اطلاعات بیشتر می‌ توانید ضمن‌ تماس با شماره تلفن‌ ٨٨٧٧٦٣٢٥ به‌ آدرس اینترنتی‌ شرکت‌ www.assc.ir آدرس پایگاه ملی‌ اطلاع رسانی‌ مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه‌ فرمائید


آخرین اخبار