جزئیات مناقصه و مزایده

مزایده فروش 4 قلم مواد اولیه سموم
  • مهلت دریافت سند : ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

دانلود فایل

  • متن آگهی:

مجتمع شیمیایی آبیک وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درنظردارد نسبت به فروش4 قلم مواد اولیه سموم شامل (تکنیکال تترادیفون به مقدارحدود 17744 کیلوگرم / لیتر،تکنیکال فوزالون حدود100000 کیلوگرم/لیتر،حلال تترالین به مقدار11991 کیلوکرم /لیتروحلال کاروماکس به مقدار تقریبی  60392 کیلوگرم / لیتر) بصورت یکجاازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید . کلیه مراحل بارگذاری ازدریافت اسناد ، ارائه  نرخ های پیشنهادی ، بازگشائی پیشنهادات و...در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهدشد ولازم است شرکت کنندگان  درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

1- شماره فراخوان وتاریخ انتشار مزایده درسامانه : 1002001465000002 روزسه شنبه مورخه1402/11/10

2- نام ونشانی برگزار کننده مزایده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی – مجتمع شیمیایی آبیک به نشانی : کیلومتر 50 اتوبان کرج – قزوین روبروی کارخانه سیمان آبیک جنب شرکت فراسا(سیپورکس)

3-هزینه خرید اسناد مزایده :  مبلغ 500/000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گردد.

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده ازسامانه  : از روزسه شنبه  مورخه1402/11/10تاساعت 19 روزدوشنبه مورخه1402/11/16

5- آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهادی (بارگذاری در سامانه) : تا ساعت 19 روز شنبه مورخه1402/11/28

6-زمان بازگشائی پیشنهادات : روزیکشنبه مورخه1402/11/29ساعت 10

7- مبلغ واریزی تضمین جهت شرکت در مزایده  24/434/621/500 ریال  می باشد که بایستی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه سامانه ستاد به  شماره  حساب 250100004001039704005791- IRنزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز سی کاراکتری321039777263500650100000000006 پرداخت نمایند.

8- آدرس و تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پاکت ( الف ) علاوه بر بارگذاری در سامانه ، بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت 15 بعد از ظهر )روزشنبه مورخه1402/11/28 به دبیرخانه کمیسیون معاملات مزایده گزار در نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

9- متقاضیان شرکت در مزایده می توانند درروز های اداری ازساعت 7.30 تا 13 روزچهار شنبه مورخه 1402/11/11لغایت روزشنبه مورخه 1402/11/28 ازمواد موضوع مزایده بازدید نمایند . ضمناً در صورت عدم بازدید مسئولیت ناشی از عواقب بعدی بر عهده شرکت کنندگان می باشد.

ضمنا" جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 6-45367285-026به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir وآدرس پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir نیز مراجعه و یا شماره تلفن 1456 تماس حاصل فرمائید .


آخرین اخبار