اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان اقای فریدون صفایی از فرایند تهیه و تامین کود اوره در سال 1401 با توجه به شروع کاشت تابستانه در استان و ذخیره سازی بیش از 12000 تن کود اوره در انبارهای سازمانی در استان اصفهان خبر داد

کلمات کلیدی : ذخیره سازی اصفهان کود