اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

کارشناس توزیع، حمل و نگهداری با حضور در انبار دو راهی بافق یزد به بررسی مشکلات این انبار پرداخت. محمد حسن زارعیان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد افزود: طی این بازدید مسئول امور مالی و کارشناس کشاورزی، نماینده ستاد را همراهی نمودند. طی این بازدید نیاز دیوارها و درب های انبار به مرمت مورد ارزیابی قرار گرفت.