اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی امورماشین آلات وادوات کشاورزی

 

مدیر  امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی: بازدید کارشناسان معین امورماشین آلات وادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازکارخانه بوجاری ، انبار کود و محل دپو بذور خریداری شده شرکت خدمات حمایتی استان گلستان واقع در علی آباد گرگان صورت گرفت  .