اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

روز پنج شنبه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از مجتمع انبار بذر زنجان دیدن کرد . در این بازدید آقای مهندس ادیبان بر حفظ منابع شرکت خصوصاً ساختمان ها و انبارها تاکید نمود و خواستار رفع سریع نواقص موجود در انبار بذر استان شد.