اخبار

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکصد هزار تن کود شیمیایی سوپر فسفات ساده کارمزدی  ، درستاد  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، در روز چهارشنبه، بیست و دوم تیر  ماه سال جاری،  ساعت 14، با حضور اعضاء محترم   کمیسیون معاملات ستاد شرکت، در دفتر مرکزی   برگزار شد.

کلمات کلیدی : خرید کود