اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی بیان نمود

بازدید معاونت فنی و تولیدی ازکارخانه بوجاری مجتمع بذر استان اصفهان  و از نزدیک در جریان فرآیند سرویس و راه اندازی کارخانه  بوجاری بذور گندم در کارخانه قرار گرفتند

کلمات کلیدی : بازدید کارخانه اصفهان
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/