اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی آقای علیرضا قربانی گفت: بیش از 4 هزار تن انواع کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه بین کشاورزان استان در تیر ماه سال جاری توزیع شده است. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت : در تیر ماه سال جاری 209 تن کود شیمیایی اوره، 35 تن کود سوپرفسفات تریپل و 15 تن کود سولفات پتاسیم در بین کشاورزان شهرستان ارومیه توزیع شده استوی در ادامه بیان کرد : کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران توزیع بخش خصوصی در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  توزیع می شود.