اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

دکتر سیامک بیگی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تخلیه 200  تن کود سوپر فسفات تریپل شرکت کیمیا داران کویر یزد در انبار سازمانی مهران خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام  اظهار داشت پس از نمونه گیری از پارت مذکور و تائید آنالیز کیفی آن توسط مرکز تحقیقات نهاده های کاربردی کرج بین کشاورزان توزیع خواهد شد.

 

اخبار برگزیده