اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

مراحل بازدید از شرکت کود شیمی گستر رضوان استان سمنان انجام شد این شرکت برای عقد قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیاز به گرفتن تاییدیه از کارشناسان مربوطه میباشد که این بازدید امروز 29 بهمن ماه انجام شد.