اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 11 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل در 21 دی ماه به کارگزاری های استان زنجان خبر داد . 5 تن از کود فوق از طریق کار گزاری آقای آیت اله کابلی در شهرستان زنجان و 6 تن دیگر توسط کارگزاری آقای رضا قربانی در شهرستان سلطانیه توزیع خواهد شد .