مقالات

رحمان امامی – مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران  
بابک خیامباشی، پوران مبینی  
تحلیل راهبردی توسعه پایدار کشاورزی با تاکید بر پدافند غیرعامل تولید بذر   فرزاد کیان ارثی* 1 پیمان دوامی 2، محمدرضا نظری 3، آیدین حمیدی 4 - -1 دانشآموخته دکتری اصلاح نباتات، دانشکده کشاو...
سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه     مترجم: لاله تاجی پور کارشناس مسئول بذر درختان گرمسیری
تهیه کنندگان: 1. پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت و معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2. محمدرضا لطفی نژاد: کارشند ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های ...
جهاد کشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی تهیه کننده: رحمان امامی مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کل...
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی الگوی منسجم و پویا در تامین و توزیع نهاده های کشاورزی گردآورنده: رحمان امامی مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرا...
برند خدمات حمایتی کشاورزی اعتمادآفرین و اطمینان بخش تهیه کننده: رحمان امامی - مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کلیک ...
مهندس رحمان امامی –مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران
تهیه کننده: رحمان امامی –مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران
مهندس رحمان امامی- کارشناسی ارشد مدرس دانشگاه و مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران
تهیه کننده : مهندس رحمان امامی کارشناس ارشد مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران
تهیه کننده : مهندس رحمان امامی/ کارشناس ارشد مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران
منبع: فائو (FAO) مترجم: لاله تاجی پور- کارشناسی مدیریت بازرگانی روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
تهیه کننده: مهندس رحمان امامی مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران  
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
مترجم: لاله تاجی پور کارشناسی مدیریت بازرگانی روابط عمومی و امور بین الملل
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی