اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 146.000 کیلوگرم کود اوره به کارگزاری آقای محمد قربانی واقع در شهرستان مشگین شهر در فروردین ماه سال 1400 تامین و ارسال شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 293.930 کیلوگرم کود اوره به کارگزاری آقای قاسم ایرانی واقع در شهرستان اردبیل در فروردین ماه سال 1400 تامین و ارسال شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 201.880 کیلوگرم کود اوره به کارگزاری آقای موسی خانزاده واقع در شهرستان گرمی در فروردین ماه سال 1400 تامین و ارسال شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار131.000 کیلوگرم کود اوره به کارگزاری آقای امیرحسین زنده واقع در شهرستان بیله سوار در فروردین ماه سال 1400 تامین و ارسال شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 478.739 کیلوگرم کود اوره ، 5.000 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم و 12.420 کیلوگرم فسفات تریپل به کارگزاری آقای مغانلو واقع در شهرستان پارس ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 236.030کیلوگرم کود اوره به کارگزاری آقای نزیه پور واقع در شهرستان بیله سوار در فروردین ماه سال 1400 تامین و ارسال شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان