اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دراجرای فرامین مقام معظم رهبری درسال مزین به "تولید،دانش بنیان اشتغال آفرین"وتبیین سیاستها و برنامه های اجرایی، مناقصه خرید مقدار30 هزارتن کود شیمیایی آلی فسفاته گرانوله از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ بازگشایی 25 مردادماه سال جاری خواهد بود.