اخبار

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان

آقای مهندس ملازاده، عضوم محترم  هیئت مدیره و معاون فنی و تولیدی دکتر فرزام پور رمضان، مشاور محترم مدیر عامل و مدیر هماهنگی امور استانهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بصورت چهره به چهره در جمع پرسنل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان حضور یافتند.

 این ملاقات با پرسنل اثرات بیسار مطلوب و مثبتی بر حوزه مدیریتی ایجاد نمود و پرسنل در یک ارتباط دوسویه و چهره به چهره مسائل و مشکلات و انتظارات حوزه کاری خویش در میان گذاردند

اخبار برگزیده