اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، کود مورد نیاز کشاورزان شهرستان اردبیل توسط این مدیریت به مقدار 74.930 کیلوگرم کود اوره تامین و جهت مصرف کشاورزان محترم به انبار کارگزاران بارگیری و ارسال شد .

کلمات کلیدی : کود اردبیل